menu

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Základné ustanovenia
1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom spoločnosťou Furn-design s.r.o., IČO 064 40 860, so sídlom Příkop 843/4, Brno, PSČ 602 00, zapísanou v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 102117 (ďalej len "predávajúci"). Obchodné podmienky upravujú a bližšie vymedzujú v súlade s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb, Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") vzťahy medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi (ďalej len "kupujúci") vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.furniture-nabytek.cz prostredníctvom webového rozhrania.

1.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci výslovne nedohodli na iných podmienkach. Obchodné podmienky sú Kupujúcemu kedykoľvek k dispozícii na internetovej stránke https://www.furniture-nabytek.cz/obchodni-podminky/.

1.3. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Obchodnými podmienkami pred objednaním tovaru.

1.4 Tieto Obchodné podmienky sa primerane vzťahujú na uzatváranie všetkých kúpnych zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorených prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (t. j. e-mailom).

1.5 Predávajúci môže kedykoľvek zmeniť alebo doplniť znenie týchto obchodných podmienok. Toto ustanovenie však nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených pred nadobudnutím účinnosti nových obchodných podmienok.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.1. Všetky prezentácie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu a prostredníctvom e-mailu je návrhom kúpnej zmluvy a ako taká je záväzná. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a vyhlasuje, že mal možnosť sa s nimi oboznámiť pred odoslaním objednávky.

2.3. Kupujúci vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky internetového obchodu a ktorý má v úmysle kúpiť, do nákupného košíka. Aby bola elektronická objednávka platná, musia byť vyplnené všetky kontaktné údaje požadované formulárom. Po výbere spôsobu doručenia je Kupujúci informovaný o konečnej cene nákupu, ktorá zahŕňa súčet cien za vybraný tovar umiestnený v košíku vrátane všetkých daní, poplatkov a nákladov na dopravu tohto tovaru. Následne je kupujúci požiadaný o prijatie obchodných podmienok a výber spôsobu platby.

2.8 Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená okamihom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim, čím vzniká predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Uzatvorením Kúpnej zmluvy vzniká Kupujúcemu povinnosť prevziať tovar a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.9. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 48 hodín od doručenia potvrdenia objednávky a aktuálneho potvrdenia termínu dodania tovaru elektronickými prostriedkami bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy zašle kupujúci e-mailom na adresu info@furniture-nabytek.cz. Telefonické odstúpenie od zmluvy nie je možné.

2.10. Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať Kupujúcemu vybraný tovar vo výnimočných prípadoch, najmä ak internetový obchod omylom uviedol zjavne chybné alebo neštandardné informácie, najmä o vybranom tovare, jeho cene alebo termíne dodania, alebo ak je tovar vypredaný a trvalo nedostupný u dodávateľa. V takýchto prípadoch sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu bankovým prevodom sumu zaplatenú na základe zmluvy do 14 dní od zistenia takejto skutočnosti.

2.11. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, znáša výlučne kupujúci.

 

Platobné podmienky
3.1 Cena tovaru je platná v čase ponuky predávajúceho v internetovom obchode. Platby za dodanie tovaru podľa týchto obchodných podmienok nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované samostatne a celková konečná cena vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy, je navýšená o jej výšku, o ktorej bude kupujúci informovaný pred odoslaním (potvrdením) objednávky.

3.2 Každá ponuka konkrétneho tovaru musí obsahovať aj označenie tovaru a popis jeho vlastností, cenu v českej mene vrátane všetkých daní a poplatkov.

3.3 Kupujúci je oprávnený zvoliť si vhodný spôsob platby a zaplatiť dohodnutú cenu v lehote uvedenej v kúpnej zmluve týmito spôsobmi:

1.a) v hotovosti dopravnej spoločnosti TOPtrans na mieste určenom Kupujúcim v objednávke,

1.b) v hotovosti pri osobnom odbere v predajni predávajúceho v Brne 619 00, Vídeňská 153/119,tel.:+420 702 150 021

1.c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho: č. účtu 218111002/5500, vedený v RaiffeisenBANK, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho").

3.4. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena za tovar splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je v daňovom doklade uvedená dlhšia lehota.

3.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby, ktorý mu predávajúci oznámi e-mailom.

3.6. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu alebo preddavok splnená momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3.7. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zloženie zálohy vo výške 80% z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhradu preddavku je možné vykonať úhradou zálohovej faktúry bankovým prevodom. Zmluvné strany sa dohodli, že dodacia lehota začína plynúť až okamihom úhrady preddavku predávajúcemu. Zvyšnú časť kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu podľa spôsobu platby, ktorý si zvolil pri objednávke.

Dodacie podmienky
4.1. Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený predávajúcim v potvrdení (akceptácii) objednávky je len orientačný.

4.2 V prípade, že nezávisle od vôle predávajúceho nastanú mimoriadne okolnosti spôsobené vyššou mocou, ktoré predávajúcemu bránia dodať tovar v stanovenom termíne, dodacia lehota sa automaticky predlžuje o 4 týždne. V prípade nedodania tovaru predávajúcemu zo strany výrobcu alebo subdodávateľov a iných neočakávaných prekážok, ktoré neboli spôsobené predávajúcim, platí to isté. O takejto udalosti predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

4.3. Predĺženie dodacej lehoty nezakladá nárok Kupujúceho na náhradu škody, nesplnenie záväzku alebo iné nároky (napr. zľava na tovar).
 

4.4 V prípade nedodania tovaru ani po uplynutí dodacej lehoty má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 5 dní od uplynutia predĺženej dodacej lehoty na základe písomného vyhlásenia. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy, dodacia lehota sa predĺži o ďalšie 4 týždne.

4.5. Ak kupujúci zamýšľa odstúpiť od zmluvy počas dodacej lehoty, ktorá ešte neprekročila predĺženú dodávaciu lehotu 4 týždňov, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 15 % z celkovej kúpnej ceny.

5. Dodanie na miesto určené kupujúcim: Doručenie tovaru je možné na základe výberu spôsobu dopravy kupujúcim buď prepravnou službou TOPtrans alebo vlastnými vozidlami predávajúceho v termíne uvedenom v e-maile. Predávajúci, resp. dopravca bude kupujúceho informovať e-mailom o termíne dodania tovaru na miesto určené kupujúcim pri expedícii tovaru zo skladu. O presnom čase dodania tovaru bude Kupujúci informovaný najneskôr v deň dodania tovaru.

Pre účely doručenia na miesto určené Kupujúcim sa okrem územia Českej republiky akceptuje aj územie Slovenskej republiky.
 

TOPtrans: Cena prepravy sa určuje podľa aktuálneho cenníka dopravcu, ktorý je k dispozícii na internete na adrese www.furniture-nabytek.cz/doprava. Vlastné vozidlá predávajúceho: V prípade nadrozmernej objednávky a najmä v prípadoch, keď objednávka zahŕňa montáž, môže kupujúci požiadať predávajúceho o prepravu tovaru vlastnými vozidlami predávajúceho za cenu, ktorú si predávajúci dohodne s kupujúcim (s prihliadnutím na vzdialenosť, objem tovaru, výšku objednávky, náročnosť návratu a pod.) V ostatných prípadoch sa účtuje štandardná tarifa 10 Kč/km (v cene musí byť zahrnutá aj spiatočná cesta).

4.6. Tovar doručuje predávajúci k prvým vchodovým dverám budovy, ktorej adresa bola dohodnutá ako miesto dodania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.7 Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V zmysle ustanovenia § 2159 Občianskeho zákonníka má predávajúci nárok na poplatok za uskladnenie a primerané náklady na uskladnenie vo výške 5 % z celkovej kúpnej ceny, ak

7.a) kupujúci neprevezme tovar pri dodaní na určené miesto,

7.b) kupujúci neprevezme tovar v predajni predávajúceho po dobu 15 dní od oznámenia o možnosti jeho prevzatia a neurobí tak ani v náhradnej lehote určenej predávajúcim, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Podľa § 1968 a nasl. občianskeho zákonníka je kupujúci ďalej povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli porušením zmluvy, t. j. poštovné a manipulačné poplatky.
 

4.8 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

4.9. Kupujúci je ďalej povinný tovar pri prevzatí riadne prezrieť a skontrolovať. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste, čím potvrdí najmä zhodu množstva a druhu prevzatého tovaru s údajmi uvedenými v dodacom liste. Ak nie je možné skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, je kupujúci povinný tak urobiť bezodkladne po jeho prevzatí a prípadné zistené nedostatky oznámiť predávajúcemu v súlade s článkom 5 týchto obchodných podmienok.

4.10. Ak bol tovar počas prepravy dopravcom poškodený, je kupujúci povinný spísať s dopravcom záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar neprevziať. Ak poškodenie spôsobené prepravou zistí Kupujúci až po prevzatí tovaru, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru, informovať o tejto skutočnosti Predávajúceho e-mailom na adresu info@furniture-nabytek.cz.

4.11. Ak bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá aj montáž tovaru v priestoroch Kupujúceho alebo iné súvisiace služby, Predávajúci sa zaväzuje tieto služby vykonať v priestoroch Kupujúceho v dohodnutom termíne po dodaní tovaru Kupujúcemu. Cena za tieto služby nie je zahrnutá v cene tovaru.

Zodpovednosť za chyby a záruka kvality
5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí bez vád. Kupujúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že tovar pri prevzatí nemá vady:

1.a) má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

1.b) je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza pri jeho použití alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

1.c) zodpovedá svojou kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,

1.d) je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

1.e) je v súlade s požiadavkami právnych predpisov.

5.2. Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, považuje sa predmet za vadný pri prevzatí.

5.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vád, ktoré sa vyskytnú na tovare v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru (ďalej len "záručná doba"). Počas záručnej doby predávajúci zaručuje kupujúcemu, že tovar bude po túto dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo si zachová obvyklé vlastnosti.

5.4 Ak tovar nemá vlastnosti podľa článku 5.1 týchto obchodných podmienok a ak je možné vadu odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže kupujúci požadovať primerané zníženie ceny veci alebo odstúpiť od zmluvy.

5.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo požadovať výmenu veci alebo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci, ak ide o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád.

5.6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady a ak kupujúci nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

5.7. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Ďalej je predávajúci povinný vydať písomný doklad o vybavení reklamácie, ktorý obsahuje dátum a spôsob vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy, v prípade písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

5.8.Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný druhu výrobku alebo služby potrebný na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.9. Záruka za akosť ani nároky z vadného plnenia sa nevzťahujú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním tovaru, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo ak to vyplýva z povahy veci.

5.10.

5.11. Ak má vec vadu, za ktorú je predávajúci povinný zaplatiť a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o použitú vec, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru uvedenému v kúpnej zmluve zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.2 Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

6.3 Ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci porušil svoje povinnosti pri ponuke alebo predaji tovaru stanovené príslušnými právnymi predpismi, týmito Obchodnými podmienkami alebo Kúpnou zmluvou, môže zaslať svoju sťažnosť na adresu Predávajúceho info@furniture-nabytek.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim môžu byť riešené aj mimosúdnou cestou. V takom prípade sa Kupujúci - spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad ČHYPERLINK "http://www.coi.cz/"eská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť online prostredníctvom určenej platformy ODR. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu spoločnosť Furn-design s.r.o. odporúča Kupujúcemu, aby sa najprv obrátil na spoločnosť Furn-design s.r.o. s cieľom vyriešiť vzniknutú situáciu.

Ochrana údajov a zasielanie obchodných oznámení
7.1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu údajov poskytnutých pri registrácii alebo objednávke (meno, priezvisko, bydlisko, kontaktný e-mail, telefónne číslo) za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

7.2 Osobné údaje kupujúceho poskytnuté v súlade s bodom 7.1 týchto obchodných podmienok nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté žiadnemu inému subjektu ako predávajúcemu alebo jeho spracovateľovi osobných údajov. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím osobám. Osobné údaje poskytnuté v súlade s bodom 7.1 týchto obchodných podmienok nebudú poskytnuté žiadnym tretím stranám.

7.3. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať predávajúceho o informáciu o spôsobe spracúvania jeho osobných údajov a predávajúci je povinný mu túto informáciu bez zbytočného odkladu poskytnúť. Za poskytnutie informácií môže Predávajúci účtovať Kupujúcemu primeraný poplatok.

7.4. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracúvané v rozpore so zákonom, a požiadať Predávajúceho o vysvetlenie alebo nápravu; v opačnom prípade má Kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

7.5. Ďalšie prípadné osobitné práva kupujúceho, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente, upravujú ustanovenia § 21 zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 7.6. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim prostredníctvom elektronických prostriedkov. Kupujúci má možnosť odmietnuť udelenie súhlasu jednoduchým spôsobom, a to zaslaním každej jednotlivej správy.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom
8.1 Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, ustanovenia článku 5.1, 5.2 a článku 9 týchto Obchodných podmienok sa neuplatnia.

8.2 Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, sa odchylne od ustanovení článku 5.3 poskytuje záruka za akosť tovaru v trvaní 12 mesiacov, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

8.3 Predávajúci prijíma objednávky len od tých podnikateľských subjektov, ktoré sú zapísané v príslušnom registri podľa českého práva.

Dodanie tovaru
9.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb.

9.2. Za doručovaciu adresu Predávajúceho sa považuje adresa uvedená v záverečných ustanoveniach týchto Obchodných podmienok alebo elektronická adresa info@furniture-nabytek.cz.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10.1 Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy na základe § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo niekoľko častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

10.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu predávajúceho info@furniture-nabytek.cz. Je možné použiť vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

10.3.Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, zaslať alebo odovzdať Predávajúcemu tovar, ktorý od neho prijal. Tovar by mal byť vrátený prednostne v stave, v akom ho prevzal - kompletný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a v pôvodnom obale. Ak vrátený tovar nie je v pôvodnom stave, nemusí byť zákazníkovi vrátená celá suma, ktorú zaň zaplatil. Nepoškodený Tovar bez známok používania alebo opotrebovania v pôvodnom a nepoškodenom obale je možné odovzdať na ktorejkoľvek predajni Predávajúceho súčasne s odstúpením od zmluvy alebo Tovar zabaliť do vhodného a dostatočne ochranného obalového materiálu, ktorý spĺňa požiadavky na prepravu príslušného Tovaru, a vhodným spôsobom zaslať na adresu Predávajúceho.

10.4 Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, vráti Kupujúcemu sumu zodpovedajúcu prijatej platbe od Kupujúceho vrátane nákladov na doručenie bankovým prevodom. V súlade s § 1832 ods. 4 Občianskeho zákonníka však predávajúci túto sumu vráti až po tom, čo mu spotrebiteľ odovzdá tovar alebo preukáže, že tovar odoslal obchodníkovi.

10.5 Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý sa líši od najlacnejšieho spôsobu dodania ponúkaného predávajúcim, znáša kupujúci. Predávajúci uhradí Kupujúcemu náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania.

10.6 Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tieto náklady sú odhadované vo výške zodpovedajúcej nákladom na doručenie tovaru Predávajúcim Kupujúcemu, ktorých aktuálna výška je uvedená na internetovej stránke http://www.furniture-nabytek.cz/doprava.

Záverečné ustanovenia
11.1 Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

11.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka. 

11.3. Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.
 

11.4. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.5. Materiály zverejnené v internetovom obchode môžu byť chránené autorským právom. Produkty a služby uvedené na webovej stránke, informácie o nich a ich vyobrazenia môžu byť chránené inými právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, spoločností a firiem môžu byť registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

11.6 Kontaktné údaje predávajúceho:

Furn-design s.r.o.

Příkop 843/4,Brno 602 00

IČO: 064 40 860

DIC: CZ06440860

Spoločnosť je platcom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 102117.


E-mail: info@furniture-nabytek.cz

telefón: +420 601 372 249

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 218111002/5500, účet je vedený v RaiffeisenBANK a.s.


Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2017.


Príloha - Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy
Ja, nižšie podpísaný ........................................................., so sídlom ...............................................................,
dátum narodenia ........................................, týmto odstupujem od Kúpnej zmluvy,
na základe ktorej mi bol Vašou spoločnosťou dodaný nasledujúci tovar: (popis tovaru)

.....................................................................................................


Na adrese .................. dňa ............

 

 

 

N2NmMGU1MW